Υπηρεσίες Ενλόγω

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική αγωγή ως επιστήμη άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές σχετικά πρόσφατα. Ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια τους, στο σχολείο τους και στο περιβάλλον – κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης αυτών.

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699/2008)

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης; (Παιδιά που παρουσιάζουν)

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού

 • Ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης και η κατασκευή τυχόν εξειδικευμένου υλικού
 • Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού
 • Η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα για την ολόπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του κάθε παιδιού
 • Η εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση
 • Η συνεργασία και η συμβουλευτική των γονέων
 • Η συνεργασία με το σχολείο
 • Η εύρεση κινήτρων

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση στην ειδική αγωγή είναι μια συστηματική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις ανάγκες του μαθητή δηλαδή τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.
Οι σκοποί της αξιολόγησης είναι:
 • Να προσδιοριστούν – εντοπιστούν οι δυσκολίες των μαθητών
 • Να αποφασιστεί αν ο μαθητής χρειάζεται τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής
 • Να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.
 • Να σχεδιαστεί η κατάλληλη διδασκαλία
 • Να αξιολογεί την πρόοδο και τον ρυθμό μάθησης του μαθητή
Κατά την αξιολόγηση του μαθητή εξετάζονται σε βάθος:
 • η Γλωσσική ανάπτυξη
 • οι Νοητικές ικανότητες
 • η Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
 • η Λεπτη κινητικότητα και ο γραφοκινητικός συντονισμός
 • η Αδρή κινητικότητα
 • η Σωματογνωσία
 • η Λογικομαθηματική σκέψη
 • η Αυτοεξυπηρέτηση
Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής;

 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση υπερκινητικότητας
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 • Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 • Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 • Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κίνησης
 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου

Γιατί είναι σημαντική η συνεργασία με τους γονείς;

Η συνεργασία μεταξύ γονέων – ειδικών είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε παρέμβασης. Αυτό συμβαίνει γιατί, το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που παίζει τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη ενός παιδιού και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Οι γονείς και οι ειδικοί πρέπει να συνεργαστούν σε βάθος χρόνου προς όφελος του παιδιού που δέχεται την παρέμβαση. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ισορροπίες στις σχέσεις γονέων – ειδικών και η συνεργασία τους να βασίζεται στην συντροφικότητα και την αμοιβαία κατανόηση.

Οι γονείς από την πλευρά τους είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα το παιδί και μέσα από τις πληροφορίες τους μπορεί ο ειδικός να αποκτήσει μια σφαιρική αντίληψη της εικόνας του παιδιού.

Οι ειδικοί θα πρέπει να έχουν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν ένα οικογενειακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού τους και να βοηθήσουν στην ένταξη των παιδιών μέσα στην καθημερινή ζωή της οικογένειας.

- Brainobrain -

Συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία…

- Lidcombe -

Είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης…

- Mavromati -

Η Διδασκαλία της Ορθογραφίας…

- Bobath -

Η μέθοδος που εφαρμόζεται…

- Teacch -

H μέθοδος αναπτύχθηκε το 1970…

- Pecs -

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω…