Οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα εξαιτίας της γνωστικής μειονεξίας τους γενικότερα στην επεξεργασία γλωσσικού υλικού. Η ανάγνωση δεν είναι γι΄αυτούς εύχρηστο εργαλείο για την πρόσκτηση της γνώσης, η ουσιαστική κατανόηση των κειμένων δυσχεραίνεται, και τελικά δημιουργούνται πολλά και σοβαρά μαθησιακά κενά σε όλα τα μαθήματα.

Επίσης, δυσκολεύονται να συγκρατήσουν ονόματα, ημερομηνίες, χρονολογίες, την σειρά διαδοχής των παραγράφων στα θεωρητικά μαθήματα όπως στην Ιστορία κ.λπ., την ορολογία της Γραμματικής και του Συντακτικού, τους Τύπους και τους Ορισμούς στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την Προπαίδεια και χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να βρουν τα αποτελέσματα των Πολλαπλασιασμών, μπερδεύουν τα βήματα στις τεχνικές επίλυσης των μαθηματικών πράξεων, ξεχνάνε τα κρατούμενα κ.λπ.

Γενικότερα δίνουν την εντύπωση πως έχουν γνώσεις αλλά κάνουν πολλά λάθη επιπολαιότητας και απροσεξίας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αν προσπαθήσουμε να αναγνώσουμε τις επόμενες λέξεις το πιθανότερο είναι ό,τι θα δυσκολευτούμε αρκετά: αιπιρραιαζη, σηγγαιντρομαινη, δηκεοματεικκα, ιππολλυπα, κεινδινεβη.

Αν οι παραπάνω λέξεις ήταν γραμμένες σωστά όμως η ανάγνωσή μας θα διευκολυνόταν: π.χ. επηρεάζει, συγκεντρωμένη, δικαιωματικά, υπόλοιπα, κινδυνεύει.

Ο δυσλεξικός μαθητής αναγνώνει τα ορθογραφημένα κείμενα ακριβώς όπως ένας καλός ορθογράφος αναγνώνει τα ανορθόγραφα. Δυσκολεύεται πολύ, και η ανάγνωσή του δεν μπορεί να είναι ταχεία και ευχερής.

Η δυσκολία δηλαδή του δυσλεξικού στην ανάγνωση επηρεάζεται εξαιρετικά και εξαρτάται από την δυσκολία του στην φωτογραφική απομνημόνευση της ορθογραφικής εικόνας των λέξεων. Για τον λόγο αυτό βελτίωση στην ανάγνωση σημειώνεται μετά από βελτίωση της ορθογραφίας.

Οι μη δυσλεξικοί καλοί ορθογράφοι διαθέτουν στον νου τους «Οπτικό Λεξικό» από το οποίο γίνεται αυτόματα και ασυνείδητα ανάκληση από τη μνήμη της σωστά ορθογραφημένης λέξης, και κατά συνέπεια ταχεία και αυτόματη αναγνώρισή της κατά την ανάγνωση.

Ο δυσλεξικός δεν μπορεί να έχει πλούσιο «Οπτικό Λεξικό». Αυτό καταρτίζεται πολύ πιο αργά και με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι στα άλλα παιδιά. Έτσι, όταν κάνει ανάγνωση παρουσιάζει κομπιάσματα και λάθη, και όταν γράφει αντιμετωπίζει κάθε λέξη που δεν είναι στο «Οπτικό Λεξικό» του σαν να είναι η πρώτη φορά που την γράφει. Έτσι, γράφει τυχαία, επομένως άλλοτε σωστά και άλλοτε λανθασμένα ακόμα και λέξεις τις οποίες έχει γράψει πολλές φορές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Οι μαθητές με Δυσλεξία είναι ικανοί να καταφέρουν να αναγνώνουν με ταχύτητα, ευχέρεια και ορθότητα, καθώς επίσης και να μάθουν Ορθογραφία, αρκεί να διδαχθούν με ειδικό τρόπο και μέθοδο, διευκολυντική για τις ειδικές γνωστικές δυσκολίες του δυσλεξικού σύμφωνα με τη φύση της ιδιαιτερότητας, και από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης πρέπει να καλλιεργούνται η ικανότητα για απομνημόνευση της ορθογραφίας, η απόκτηση ταχύτητας και ευχέρειας στην ανάγνωση, η γνώση της Γραμματικής και του Συντακτικού, να αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος και να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο του παιδιού.

Επίσης, πρέπει να καλλιεργείται η ικανότητα για βαθύτερη κατανόηση·κειμένων και η επεξεργασία δύσκολων εννοιών, η γνώση της ετυμολογικής καταγωγής των λέξεων, η γραπτή έκφραση σε διάφορα είδη κειμενικού λόγου, η μεθοδολογία Έκθεσης, η οργάνωση σκέψης και λόγου κ.α.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους.

Χρήσιμα Άρθρα: