Εξελικτικές Διαταραχές Ομιλίας

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών προσχολικής ηλικίας αργεί στην εξέλιξη της ομιλίας, χωρίς να υπάρχει οργανική πάθηση που να δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση. Τα συμπτώματα είναι μη καθαρή, δυσνόητη ομιλία με αντικατάσταση, μετάθεση ή απαλοιφή συμφώνων στις λέξεις. Το πρόβλημα έγκειται σε μια κεντρική δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων σε λέξεις στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας. Τέτοιες δυσκολίες κατατάσσονται στην ομάδα των εξελικτικών φωνολογικών διαταραχών.

Η δυσνόητη ομιλία που οφείλεται σε αλλοίωση των φθόγγων, σε έλλειψη ακρίβειας στην άρθρωση ή σε δυσκολία εκφοράς της ακολουθίας των φθόγγων που αποτελούν τη λέξη, μπορεί να καταδεικνύει νευρολογικά, ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα. Οι δυσκολίες αυτές είναι αρθρωτικές, αποτελούν ξεχωριστές διαγνωστικές κατηγορίες αλλά μπορεί να συνυπάρχουν με τις φωνολογικές διαταραχές.

Διαγνωστικές κατηγορίες:

 • Εξελικτική Φωνολογική Διαταραχή
 • Εξελικτική Φωνολογική Ανωριμότητα
 • Διαταραχές στη Φωνολογική Επίγνωση
 • Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές:
  • δυσαρθρία
  • δυσπραξία
  • αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών

Παρέχουμε:

 • διαφορική διάγνωση με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία-δοκιμασίες
 • θεραπευτικό υλικό κατασκευασμένο ειδικά για κάθε παιδί και διαφορετικό για κάθε ηλικία
 • xρήση ειδικά σχεδιασμένων συμβόλων για την αντιπροσώπευση των φωνημάτων
 • υποστήριξη της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά ή συμβατικά μέσα εναλλακτικής επικοινωνίας για τις περιπτώσεις που η σοβαρότητα των αρθρωτικών διαταραχών οδηγεί σε δυσκατάληπτη ομιλία
 • xρήση του καταλληλότερου συστήματος συμβόλων για κάθε περιστατικό (Makaton, PCS, Rebus, Bliss, Paget Gorman)
 • υποστήριξη της μετάβασης από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, λίγο πριν την παρακολούθηση της πρώτης τάξης
 • χρήση ειδικά επιλεγμένων νοημάτων για τη σηματοδότηση φωνητικών χαρακτηριστικών και την ανάκληση αρθρωτικών κινήσεων
 • θεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • καθοδήγηση των γονέων για την υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι
 • παροχή υποστηρικτικού υλικού για τους γονείς μέσω της ιστοσελίδας μας
 • παρακολούθηση από ομάδα λογοπεδικών και αναθεώρηση του προγράμματος θεραπείας ανά τακτά διαστήματα